Politica de confidentialitate  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

 

In vederea asigurarii dreptului la protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu cu Regulamentul (UE) 2016/679  Regulamentul general privind protecția datelor” sau “G.D.P.R” – cat si cu legislația nationala incidenta si aplicabilă pe teritoriul Romaniei, va informam despre modul în care colectam, utilizam, transferam și protejam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci când interactionati cu noi cu privire la serviciile noastre.

 

Definitii  pentru o mai buna intelegere a celor ce urmeaza

 

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

3.”destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării

4.”parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

5.”consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

6.”încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

 

Va prezentam un numar de articole de interes pentru dumneavoastra, ce sunt aplicate si de catre noi in randurile de mai jos, din REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 ( ce stabileşte normele referitoare la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal ) cu modificarile ulterioare survenite, ce sunt menite sa va informeze intr-un mod complet cu privire la drepturile pe care le aveti :

 

Art. 13: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată:

 

(1)În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obţinerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare: a)identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia; b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz; c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării; d)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă; e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; f)dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

 

(2)În plus faţă de informaţiile menţionate la alineatul (1), în momentul în care datele cu caracter personal sunt obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă: a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; b)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; c)atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; d)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; e)dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii; f)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3)În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2).

(4)Alineatele (1), (2) şi (3) nu se aplică dacă şi în măsura în care persoana vizată deţine deja informaţiile respective.

 

Art. 14: Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată


(1)În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obţinute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii: a)identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia; b)datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz; c)scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării; d)categoriile de date cu caracter personal vizate; e)destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz; f)dacă este cazul, intenţia operatorului de a transfera date cu caracter personal către un destinatar dintr-o ţară terţă sau o organizaţie internaţională şi existenţa sau absenţa unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat sau, în cazul transferurilor menţionate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea paragraf, o trimitere la garanţiile adecvate sau corespunzătoare şi la mijloacele de a obţine o copie a acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziţie.

(2)Pe lângă informaţiile menţionate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informaţii necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă în ceea ce priveşte persoana vizată: a)perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; b)în cazul în care prelucrarea se face în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (f), interesele legitime urmărite de operator sau de o parte terţă; c)existenţa dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării şi a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor; d)atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a), existenţa dreptului de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; e)dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere; f)sursa din care provin datele cu caracter personal şi, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public; g)existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menţionat la articolul 22 alineatele (1) şi (4), precum şi, cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizată şi privind importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

(3)Operatorul furnizează informaţiile menţionate la alineatele (1) şi (2): a)într-un termen rezonabil după obţinerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ţinându-se seama de circumstanţele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; b)dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; sau c)dacă se intenţionează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

(4)În cazul în care operatorul intenţionează să prelucreze ulterior datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost obţinute, operatorul furnizează persoanei vizate, înainte de această prelucrare ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare relevante, în conformitate cu alineatul (2). (5)Alineatele (1)-(4) nu se aplică dacă şi în măsura în care: a)persoana vizată deţine deja informaţiile; b)furnizarea acestor informaţii se dovedeşte a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporţionate, în special în cazul prelucrării în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva condiţiilor şi a garanţiilor prevăzute la articolul 89 alineatul (1), sau în măsura în care obligaţia menţionată la alineatul (1) din prezentul articol este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective In astfel de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv punerea informaţiilor la dispoziţia publicului; c)obţinerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidenţa căruia intră operatorul şi care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate; sau d)în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămână confidenţiale în temeiul unei obligaţii statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligaţii legale de a păstra secretul.

 

 De asemenea, va informam ca articolele 15 – 22 si art 34 din Regulamentul mentionat mai sus pot fi de interes pentru dumneavoastra sunt si va pot lamuri in realizarea drepturilor dumneavoastra. Totodata va aducem la cunostinta intreaga noastra disponibilitate pentru lamurirea oricaror aspecte cu privire la protectia datelor cu caracter personal. 

 

 

Despre noi

 

S.C. BRILLMED S.R.L.

 

Persoana juridica cu sediul in Iasi, str. Atelierului, nr.5, Bl. B5-1, Sc. C, Et. 3, Ap.3, judet Iasi, avand C.U.I. 40793444 si identificata la Registrul Comertului sub nr.  J22/1252/2019. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem “operator” atunci când prelucrăm datele dumneavoastra cu caracter personal.

                                                                                                       

Pentru orice informatii suplimentare de care ati putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra, va rugam să contactați Responsabilul S.C. BRILLMED S.R.L. cu protecția datelor la adresa de e-mail : contact@brillmed.ro sau prin poștă sau curier la adresa : Iasi, str. Atelierului, nr.5, Bl. B5-1, Sc. C, Et. 3, Ap.3, judet Iasi – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt cele oferite direct de dumneavoastră, astfel aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

 

Va informam ca toate datele cu caracter personal ce va apartin sunt:

 

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana dumneavoastra („legalitate, echitate şi transparenţă”);

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);

d) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

e) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate”/

 

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web sau a folosirii aplicației smartphone, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.

Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostru putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Scopurile prelucrarii       

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal se folosesc in urmatoarele scopuri:

 

1.       Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dumneavoastra :

Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Crearea și administrarea contului;

b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

c) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

e) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

 

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între S.C. BRILLMED S.R.L.  și dumneavoastra. De asemenea, anumite prelucrări sunt impuse de legislația nationala, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

 

2.       Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

In vederea unei experiente cat mai placute pe site-ul nostru putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoastra, vă putem invita să completați chestionare ulterior finalizării unei comenzi, avand întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dumneavoastra să nu fie afectate.

 

  Durata pastrarii datele cu caracter personal

 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt stocate cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteti să ne solicitati oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cine mai primeste datele dumneavostra cu caracter personal

 

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

 

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

 

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Ne obligam să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.


Drepturi

 

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului S.C. BRILLMED S.R.L.. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.

Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.

 

Puteti sa ne solicitati :

          să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

          să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

          să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

          să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

              –       Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

              –          Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 

o       acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate;

o       v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ);

o       dati curs unui drept legal de a va opune;

o       acestea au fost prelucrate ilegal

o       sau ne revine o obligatie in acest sens.

 

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară : pentru respectarea unei obligații legale sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

 

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

 

·         acuratețea lor este contestată;

·         prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

·         acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță;

·         v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

 

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 

·         avem consimțământul dvs.;

·         pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice

 

Ne puteti cere sa vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă :  prelucrarea se bazeaza pe consimantul dumneavoastra sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs și prelucrarea se face prin mijloace automate.

 

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim.

 

Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

·         produce efecte juridice cu privire la dvs.;

·         vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

 

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 

·         ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dumneavoastra.;

·         este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.;

·         se bazează pe consimțământul dumneavoastra explicit.

 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal insa avem rugamintea sa va rezervati disponibilitatea pentru a lua legatura cu noi pentru a rezolva orice situatie pe cale amiabila.